Poszukiwany pracownik techniczny

Gminny Ośrodek Kultury Sokół w Czerwonaku ogłasza nabór na stanowisko pracownika technicznego. Praca w wymiarze 20 godzin tygodniowo.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • obsługa, konserwacja, bieżące naprawy w budynkach,
 • diagnostyka usterek i naprawa wykrytych nieprawidłowości,
 • przygotowywanie przestrzeni na zajęcia i wydarzenia,
 • pomoc w załadunku i wyładunku materiałów potrzebnych do przeprowadzania działań GOK Sokół.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • zdolności manualne, dokładność i dbałość o detale,
 • solidność, odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy, systematyczność,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • z chęcią do pracy.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • praca w wymiarze ½ etatu (20 godzin tygodniowo),
 • wsparcie w bieżącej pracy,
 • pracę w ambitnym zespole oraz w Ośrodku, który zawsze jest otwarty na nowe wyzwania i pomysły.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV

CV należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury Sokół, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak lub przesyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „ Rekrutacja” lub wysłać mailowo na adres joanna@gok-sokol.pl w terminie do 19 grudnia 2022

Oferty, które wpłyną do GOK Sokół po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone tylko wybrane osoby.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury Sokół w Czerwonaku w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury „SOKÓŁ”, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@gok-sokol.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji. Natomiast dane wyłonionego kandydata zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 4. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
X