Wybierz kulturę
wybierz GOK SOKÓŁ!

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury “Sokół”  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gok-sokol.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-30
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
  • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 26-03-2021 r.

Data aktualizacji deklaracji: 26-03-2024 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury “Sokół”

SKRÓTY KLAWIATUROWE:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Szalbierz-Kędzierska ,  adres poczty joanna@gok-sokol.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 415 58 58 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Główna siedziba GOK Sokół znajduje się w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 47, 62-004 Czerwonak. Gminny Ośrodek Kultury to również pięć filii działających na terenie gminy Czerwonak.

Budynek piętrowy posiada wejście główne na parterze. Dodatkowe jest jeszcze jedno wejście od ul. Gdyńskiej. Przed budynkiem jest parking. Budynek nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarz oraz schody prowadzące na piętro. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna. W budynku jest toaleta standardowa, brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Brak dostępności tłumacza języka migowego w miejscu i online.

Filia GOK Sokół- Klub Kogucik w Potaszach, ul Lipowa 1. Do budynku prowadzi 14 stopni zewnętrznych w górę. Budynek nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W Klubie jest toaleta standardowa, brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Brak dostępności tłumacza języka migowego w miejscu i online.

Filia GOK Sokół – Klub Słoneczko w Czerwonaku, ul. Słoneczna 3. Klub znajduje się w bloku mieszkalnym, do Klubu prowadzą zewnętrzne schody- trzy stopnie w dół. Budynek nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W Klubie jest toaleta standardowa, brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Brak dostępności  tłumacza języka migowego w miejscu i online.

Filia GOK Sokół- Klub Jutrzenka w Kicinie, ul. Nowe Osiedle 2. Budynek jest jednopoziomowy, nie posiada wind, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brak dostępności  tłumacza języka migowego w miejscu i online.

Filia GOK Sokół – Klub Iskra w Promnicach, ul. Północna 58. Budynek jest jednopoziomowy, nie posiada wind, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, podjazdów. Wejście do Klubu stanowi jeden stopień, który należy przekroczyć. W Klubie jest toaleta standardowa, brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Brak dostępności  tłumacza języka migowego w miejscu i online.

Filia GOK Sokół- Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, ul. Piłsudskiego 3. Budynek jest jednopoziomowy. Przed budynkiem znajduje się otwarty parking. Recepcja i szatnia znajduje się po prawej stronie od wejścia. Toalety są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez uchwyty, obniżone muszle sedesowe, szerokie drzwi i przestronne pomieszczenie. Przy sali widowiskowej znajduje się winda przeznaczona dla przewozu osób z niepełnosprawnością umożliwiając dostęp do garderób wykonawców oraz sceny głównej. GOK Sokół obejmuje trzy biura w CKiR w Koziegłowach.

X