Oferta pracy

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” ogłasza nabór na (zastępstwo) stanowisko specjalisty ds. organizacji imprez

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

a)      koordynacja organizowanych i współorganizowanych przez GOK „Sokół” imprez;

b)      pomoc w organizowaniu bieżącej pracy GOK „Sokół”;

c)       opracowywanie wraz z pracownikami odpowiedzialnymi merytorycznie materiałów promocyjnych;

d)      bieżące informowanie mediów o działaniach GOK „Sokół”, dbanie o wizerunek firmy i promocja działalności;

e)      współdziałanie przy pozyskiwaniu funduszy na realizację działań GOK „Sokół”.

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

a)      wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: menedżer kultury, kulturoznawstwo, zarządzanie i marketing;

b)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

Ponadto oczekujemy:

a)      rzetelności, punktualności, komunikatywności;

b)      bardzo dobrej organizacji pracy;

c)       wysokiej kultury osobistej.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół” ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak lub przesyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „rekrutacja” lub nadesłać mailem na adres joanna@gok-sokol.pl w terminie do dnia 29 października 2012r. Oferty, które wpłyną do GOK „Sokół” po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone tylko wybrane osoby.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.)