Konkurs ofert - dmuchańce

Zapraszamy do składania ofert na obsługę „Wesołego Miasteczka- Dmuchańców”  podczas imprezy plenerowej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w roku 2019 .
Oferta dotyczy imprezy Dni Gminy Czerwonak organizowanej w sobotę 8 czerwca 2019 roku w godzinach 15.00-22.30 (Miejsce – Teren Akwen Marina w Czerwonaku).
Na obsługę „Wesołego Miasteczka- Dmuchańców” wybrany oferent otrzyma od Organizatora wyłączność na prowadzenie działalności zgodnie ze specyfikacją urządzeń.

 

I. W zakres obsługi wchodzi:

  1. Przygotowanie, ustawienie oraz pełną obsługę „Wesołego Miasteczka- Dmuchańców” w dniu 8 czerwca 2019 roku na terenie ściśle określonym przez Organizatora.
  2. Zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa uczestnika na terenie Dmuchańców od chwili wynajęcia placu do czasu jego zwolnienia.
  3. Zapewnienie utrzymania czystości, porządku na zajmowanym terenie w trakcie imprezy i po jej zakończeniu.
  4. Ceny usług ustalają oferenci.

 

II. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania:

  1. Urządzeń typu Dmuchańce spełniających polskie normy, atesty, użytkowania i bezpieczeństwa.
  2. Sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych spełniających obowiązujące normy techniczne w Polsce.
  3. Posiadać niezbędne pozwolenia i ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności.
  4. Posiadać 100 mb przewodu elektrycznego spełniającego normy niezbędne do zasilania urządzeń Wesołego Miasteczka oraz posiadanie odpowiedniej rozdzielni prądu.

 

III. Oferta musi zawierać:

1. Szczegółowy opis oferowanego „Wesołego Miasteczka – Dmuchańce”, który powinien

zawierać:

a) dokładną ilość i specyfikację urządzeń typu „Dmuchańce” wraz z ich opisem,

b) dokumentację fotograficzną proponowanych urządzeń,

c) atesty, certyfikaty dopuszczenia do użytkowania urządzeń spełniających wszystkie normy obowiązujące w Polsce.

2. Przedstawienie udokumentowanego doświadczenia (referencje) w organizowaniu i obsłudze  tego typu imprez (co najmniej 3 imprezy),

3. Oświadczenie oferenta, w którym zostanie zawarta wysokość proponowanej kwoty wpłaconej na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury za podpisanie umowy na wyłączność obsługi imprezy wymienionych w punkcie I.

 

IV Termin i miejsce składania ofert

Ofertę  należy składać w siedzibie Ośrodka (ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak) w terminie do dnia 10 kwietnia   2019 roku w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na wyłączność w zakresie obsługi „Wesołego Miasteczka- Dmuchańce” imprezy organizowanej przez GOK Sokół na rok 2019

 

V Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oraz pod numerem telefonu 61 652 60 30.

Sprawę prowadzi Lidia Pludra-Przewoźna.

 

VI Sposób wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania postawione w zaproszeniu.
Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.

O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi