Konkurs ofert - sprzątanie na i po imprezie plenerowej

Konkurs ofert - sprzątanie na imprezach plenerowych

Zapraszamy do składania ofert na sprzątanie terenu w trakcie oraz po zakończeniu imprezy plenerowej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w roku 2019.

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie porządku na terenie  imprezy organizowanej przez GOK Sokół:

  • Dni Gminy Czerwonak,

II. Termin i miejsce organizacji imprezy

  • Dni Gminy Czerwonak – 8 czerwca 2019 roku, w godzinach od 15:00 do 22:30 teren Stanicy Akwen Marina w Czerwonaku

III. Zakres obowiązków oferenta:

  • dysponowanie odpowiednio wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem,
  • rzetelne wykonywanie powierzonej pracy,
  • używanie profesjonalnego sprzętu,
  • zabezpieczenie terenu w odpowiednią liczbę śmietników i osób sprzątających,
  • wywóz nieczystości po uporządkowaniu terenu.

IV Niezbędne elementy oferty:
Oferta musi zawierać:

  • dane oferenta oraz aktualny dokument rejestrowy firmy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • wykazanie się co najmniej dwoma referencjami ze świadczenia usługi o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia,
  • opis sposobu realizacji zlecenia i szczegółowe określenie całkowitych kosztów usługi zawierające między innymi ilość osób planowanych do obsługi imprezy oraz cenę roboczogodziny jednego pracownika, koszty utylizacji śmieci.

V Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy składać w siedzibie Ośrodka (ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak) w terminie do dnia 8 marca 2019 roku w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na sprzątanie po oraz w trakcie imprezy plenerowej organizowanej przez GOK Sokół na rok 2019”.

VI Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe na temat oferty można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oraz pod numerem telefonu 61 415 58 51.
Sprawę prowadzi Lidia Pludra-Przewoźna.

VII Sposób wyboru oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania postawione w zaproszeniu.

Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.

O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi