Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia oraz obsługa techniczna imprez - konkurs ofert

Konkurs ofert – wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia oraz obsługa techniczna imprez.

 

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z  obsługą techniczną imprez plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”.

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem oferty jest wynajem  sceny, nagłośnienia, oświetlenia, wraz z transportem na imprezy plenerowe, które organizowane będą w dn. 23 czerwca 2018 i 1 września 2018 roku, zabezpieczenie techniczne imprez oraz montaż i demontaż urządzeń, obsługa techniczna, nagłośnieniowa, oświetleniowa.

II. Terminy i miejsce organizacji imprezy

 • Dni Gminy Czerwonak – 23 czerwca 2018 roku, w godzinach od 15:00 do 22:30, teren Stanicy Akwen Marina
 • Pożegnanie Lata – 1 września 2018 roku, w godzinach od 18:00- 24:00, na osiedlu Leśnym w Koziegłowach

 

III. Zakres obowiązków oferenta:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zabezpieczenie sceny, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia oraz obsługi technicznej wg następujących parametrów:

 • Profesjonalna zadaszona scena: o wymiarach 10X12m, umożliwiająca występy zespołów, oraz grup tanecznych; Poszycie dachu  okryte czystą plandeką w kolorze czarnym,
 • boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: gęsta siatka lub lekki, gęsty materiał w kolorze czarnym, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie - woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • scena musi posiadać schody z poręczą, aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • reżyserki realizacji dźwięku FOH i MON o min. wym. 3x3m muszą być profesjonalne, nie dopuszcza się typowych słabych konstrukcyjnie namiotów które szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie mogą zostać zwiane lub przemakać.
 • wymagany jest system nagłośnieniowy i oświetleniowy, wg ridera zespołów (załączniki przesłane na prośbę oferenta).

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania. 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy,  które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

IV Niezbędne elementy oferty:
Oferta musi zawierać:

 • dane oferenta oraz aktualny dokument rejestrowy firmy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • posiadane przez firmę ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze oraz referencje,
 • Szczegółową kalkulację kosztów wskazanych w riderze technicznym.

V Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka (ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak) w terminie do dnia 16 marca 2018 roku w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na obsługę techniczną imprez plenerowych organizowanych przez GOK Sokół na rok 2018”.

VI Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe na temat oferty można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oraz pod numerem telefonu 61 415 58 51

Sprawę prowadzi Lidia Pludra-Przewoźna.

 

VII Sposób wyboru oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania postawione w zaproszeniu.
Przesłana oferta  wymaga akceptacji przez Menagera Zespołu lub Artystę.
Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.
O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie