Obsługa gastronomiczna imprez plenerowych - konkurs ofert

Konkurs ofert - obsługa gastronomiczna imprezy plenerowej

Zapraszamy do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w roku 2018 .

Oferta dotyczy imprez:

 1. Dni Gminy Czerwonak organizowanych w sobotę 23 czerwca 2018 roku w godzinach 15.00-22.30 (Miejsce – Teren Akwen Marina w Czerwonaku, impreza masowa)
 2. Pożegnanie Lata – organizowanej w dniu  sobotę 1 września2018 roku w godzinach 18.00-24.00 ( Miejsce – Koziegłowy os. Leśne, impreza masowa)

Konkurs dotyczy dwóch rodzajów oferty:

 1. Stoisko oferujące potrawy grillowe i alkohol, które zobowiązane jest zapewnić miejsca dla konsumentów w liczbie min. 600 osób – stoliki, ławki, parasole (przewidziane jest wyłonienie jednego oferenta i podpisanie umowy na wyłączność).
 2. Stoiska oferujące małą gastronomię z wyłączeniem alkoholu (mobilne stoiska gastronomiczne, produkty regionalne, lody, gofry, pizze, hamburgery itp.), które zobowiązane są zapewnić miejsce dla min 10 konsumentów.

Firmy zobowiązują się do wydzielenia miejsca punktów sprzedaży oraz zachowania czystości na obszarze konsumpcji. Organizator zapewnia przyłącze zasilające w energię elektryczną, natomiast oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi / przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom techniczno-elektrycznym.

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę gastronomiczną podczas Dni Gminy Czerwonak oraz imprezy Pożegnanie Lata  (imprezy masowe plenerowe).Obsługujący imprezę musi zapewnić: 

 • stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie m.in.:
 • potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki itp.)
 • napoje bezalkoholowe
 • napoje alkoholowe do 4.5%
 • wystarczającą ilość miejsc siedzących za stołami i część stołów z zadaszeniem (parasolami lub namiotem) – minimum na 600 osób /75 kpl. stołów z ławami/.

Obsługujący imprezę - gastronom będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych przez siebie cen.

 

2.Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę małej gastronomii (mobilne stoiska gastronomiczne).

Obsługujący imprezą musi zapewnić stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie m.in.:

 • potrawy z rożna (kurczak)
 • potrawy regionalne
 • hot dogi, hamburgery, zapiekanki
 • lody
 • gofry
 • sałatki
 • napoje mrożone
 • Wystarczającą ilość miejsc siedzących – minimum dla 10 osób

Obsługujący  będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych przez siebie cen.

 

II Zakres obowiązków oferentów:

 

1. Obsługujący imprezę  zobowiązani są do przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w ramach organizowanej imprezy.

2. Po stronie Obsługujących imprezę leży również obowiązek uzyskania zgody Stacji Epidemiologicznej na sprzedaż i działalność gastronomiczną, oraz wszystkich innych zaświadczeń i pozwoleń.

3. Obsługujący imprezę  zobowiązani są  do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi Organizatora zawartymi w regulaminie organizacyjnym imprezy.

4. Obsługujący imprezę  zobowiązują się do obsługi punktów gastronomicznych podczas w/w imprezy w czasie jej trwania oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru.

5. Obsługujący imprezę  zobowiązują się do wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych.

6. Obsługujący imprezę  zobowiązani są do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.

 

III. Niezbędne elementy oferty:

Oferta musi zawierać:

1.Jednostkową ofertę cenową brutto na menu proponowane podczas wymienionej imprezy, aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym ofertą (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

2. Przedstawienie udokumentowanego doświadczenia (referencje) w przeprowadzaniu obsługi gastronomicznej imprez plenerowych (co najmniej 3 imprezy),

3. Oświadczenie oferenta, w którym zostanie zawarta wysokość proponowanej kwoty wpłaconej na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury za podpisanie umowy na wyłączność obsługi gastronomicznej imprezy wymienionych w punkcie I.

 

IV Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy składać w siedzibie Ośrodka (ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak) w terminie do dnia 16 marca 2018 roku w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na wyłączność w zakresie obsługi gastronomicznej imprez organizowanych przez GOK Sokół na rok 2018”oraz „ Oferta małej gastronomii w zakresie obsługi  imprez organizowanych przez GOK Sokół na rok 2018”

 

V Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oraz pod numerem telefonu 61 652 60 30.

Sprawę prowadzi Lidia Pludra-Przewoźna.

 

VI Sposób wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania postawione w zaproszeniu.
Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.
O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi