Sprzątanie na i po imprezach plenerowych - konkurs ofert

Konkurs ofert - sprzątanie na imprezach plenerowych

Zapraszamy do składania ofert na sprzątanie terenu w trakcie oraz po zakończeniu imprez plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w roku 2018.

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie porządku na terenie imprez organizowanych przez GOK Sokół:

 • Dni Gminy Czerwonak,
 • Pożegnanie Lata

II. Termin i miejsce organizacji imprezy

 • Dni Gminy Czerwonak – 23 czerwca 2018 roku, w godzinach od 15:00 do 22:30 teren Stanicy Akwen Marina w Czerwonaku
 • Pożegnanie Lata – 1 września 2018 roku, w godzinach od 18.00- 24.00 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach

III. Zakres obowiązków oferenta:

 • dysponowanie odpowiednio wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem,
 • rzetelne wykonywanie powierzonej pracy,
 • używanie profesjonalnego sprzętu,
 • zabezpieczenie terenu w odpowiednią liczbę śmietników i osób sprzątających,
 • wywóz nieczystości po uporządkowaniu terenu.

IV Niezbędne elementy oferty:
Oferta musi zawierać:

 • dane oferenta oraz aktualny dokument rejestrowy firmy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • wykazanie się co najmniej dwoma referencjami ze świadczenia usługi o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia,
 • opis sposobu realizacji zlecenia i szczegółowe określenie całkowitych kosztów usługi zawierające między innymi ilość osób planowanych do obsługi imprezy oraz cenę roboczogodziny jednego pracownika, koszty utylizacji śmieci.

V Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy składać w siedzibie Ośrodka (ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak) w terminie do dnia 16 marca 2018 roku w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na sprzątanie po oraz w trakcie imprez plenerowych organizowanych przez GOK Sokół na rok 2018”.

VI Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe na temat oferty można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oraz pod numerem telefonu 61 415 58 51.
Sprawę prowadzi Lidia Pludra-Przewoźna.

VII Sposób wyboru oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania postawione w zaproszeniu.
Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.
O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi