Ochrona imprez plenerowych - konkurs ofert

Konkurs ofert - ochrona imprez plenerowych

Zapraszamy do składania ofert na ochronę i bezpieczeństwo imprez plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w roku 2018.

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa podczas imprez  Dni Gminy Czerwonak oraz Pożegnanie Lata

II. Termin i miejsce organizacji imprezy

  • Dni Gminy Czerwonak – 23 czerwca 2018 roku, w godzinach od 15:00 do 23:00, teren Stanicy Akwen Marina (impreza masowa na 2000 osób)
  • Pożegnanie Lata – 1 września 2018 roku, w godzinach od 18:00- 00:30, na osiedlu Leśnym w Koziegłowach (impreza masowa na 4000 osób)

III. Zakres obowiązków oferenta:
Przygotowanie planu i zabezpieczenie terenu imprez w czasie ich trwania w tym zabezpieczenie  dwóch imprez masowych zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (m.in. wykonanie planu zabezpieczenia imprezy masowej, zapewnienie kierownika ds. bezpieczeństwa imprez plenerowych).

IV Niezbędne elementy oferty:
Oferta musi zawierać:

  • dane oferenta oraz aktualny dokument rejestrowy firmy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • koncesja/licencja (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • posiadane przez firmę ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • wykazanie się co najmniej pięcioma referencjami ze świadczenia usługi o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia,
  • opis sposobu realizacji zlecenia i szczegółowe określenie całkowitych kosztów usługi (ilość osób planowanych do obsługi imprezy oraz cena roboczogodziny jednego pracownika).

V Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka (ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak) w terminie do dnia 16 marca 2018 roku w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na ochronę imprez plenerowych organizowanych przez GOK Sokół na rok 2018”.

VI Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe na temat oferty można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku oraz pod numerem telefonu 61 652 60 30.
Sprawę prowadzi Lidia Pludra-Przewoźna.

VII Sposób wyboru oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania postawione w zaproszeniu.
Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.
O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.